خانهورود
دسته بندیقربانی و نذر
کد8DADAC179FFBA04
وضعیتدر دسترس
مبلغ

از 50,000,000 تا 65,000,000

1,449,000,000 مشارکت
مشارکت کنندگان تا این لحظه 27 نفر بدون سقف