خانهصدقهورود

توانمندسازی ایتام و ایجاد کار و اشتغال برای آنان، از عوامل موثر در حفظ عزت نفس و کرامت انسانی آنان بوده و همواره، مورد توجه انجمن مددکاری بوده است. بدین منظور، همزمان با آموزش مهارت های مختلف، ایجاد زمینه و اعطاء تسهیلات، جهت اشتغال نوجوانان یتیم در کارگاه ها، کارخانه ها و موسسات صنعتی و کشاورزی، صنایع دستی و هنری، مورد توجه و اهتمام ویژه است.

آیتم های مرتبط

تولید - محصول
کمک به تهیه جهیزیه
تولید - محصول
کمک به امر ازدواج
تولید - محصول
تعمیرات و کمک به اجاره و خرید مسکن
تولید - محصول
صدقه طلایی
تولید - محصول
کمک به سفرهای سیاحتی و تفریحی